AriColors Nyomda Non-stop 0-24

1055 Bp., V. ker., Nyugatinál, Balaton u. 25., studio@aricolors.hu
Ügyfélfogadás: telefonos bejelentkezésre 0-24-ig: +36-30-7766-585

  |
  Egyedi fali, asztali naptár
  Egyedi határidőnapló
  Egyedi könyöklő
  Kártyanaptár
  Névjegykártya
  Meghívó
  Bélyegzőkészítés
  Szórólap
  Fénymásolás, nyomtatás
  Levélpapír, boríték
  Öntapadós címke
  Oklevél
  Grafikai tervezés
  Logó, arculattervezés
  Honlapkészítés
  Spirálozás
  Kézi könyvkötés
 
  Kapcsolat
  AriColors Könyvkiadó
  Megrendelési feltételek
  Anyagleadási infók
  Minták
  Letölthető árlisták
  ÁSZF
 
  Regisztráció
  Bejelentkezés

Aricolors nyomda - Névjegykártya, szórólap, egyedi naptár, egyedi határidőnapló, bélyegzőkészítés, fénymásolás, nyomtatás

Vállalkozási szerződés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I.                     Alapvető rendelkezések

 

1.  A szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (és különösen a XXXV. Fejezet) rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban íródott. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében így a Ptk. előírásai, valamint a tárgyra vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

2.   A szerződés a mindenkori/vállalkozó által e célból rendszeresített Megrendelőlap elnevezési irat (továbbiakban megrendelőlap) felek általi aláírásával /avagy a Megrendelő által írt megrendelés Vállalkozó általi -írásban történő- visszaigazolásával/, az aláírás /visszaigazolás/ napján jön létre (az ÁSZF tehát - külön írásos szerződés hiányában - a megrendeléssel /visszaigazolással/ együtt képezi a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződést).

3.   Jelen ÁSzF - külön írásos szerződés hiányában – a Vállalkozó tevékenységébe tartozó valamennyi szerződésre irányadó és annak részét képezi, így a megrendelés általi szerződéskötéssel a Megrendelő részéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

 

II.                   Alanyok

 

1.        A szerződés a megrendelőlapon szereplő Megrendelő (továbbiakban megrendelő, azzal, hogy - a II/2. pontra tekintettel - megrendelőnek minősül a Megrendelő képviselője is), valamint az Aricolors Design Kft. mint Vállalkozó (továbbiakban vállalkozó) között köttetik.

A felek - azonosításhoz szükséges - szerződéses adatait a megrendelőlap tartalmazza.

2.        A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő nevében vagy helyett eljáró alkalmazottat vagy más képviselőt a vállalkozó a megrendelő törvényes képviselőjének tekinti, akinek a képviseleti jogosultságát a vállalkozó nem ellenőrzi. Ekként

-          vonatkoznak rá a megrendelő jelen szerződésben írt jogai és kötelezettségei, továbbá

-          az ilyen személy által tett bármilyen (szóbeli, írásos, stb.) nyilatkozat a megrendelő és a vállalkozó közötti szerződéses viszonyban ugyanolyan joghatásokkal és következményekkel jár, mintha azokat a megrendelő maga tette volna.

Ellenkező bizonyításnak hivatalos eljárásban/peres úton van helye.

 

III.                 Tárgy

 

1.       A szerződés tárgya a megrendelőlapon szereplő tulajdonságokkal rendelkező, a vállalkozó honlapján szereplő termékek vagy szolgáltatások közül a megrendelőlapon megnevezett termék vagy szolgáltatás.

2.        A vállalkozó ennek megrendelőlap szerinti teljesítésére, megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles.

3.       A megrendelőlap aláírásával a megrendelő elismeri, hogy az azon szereplő adatok a megrendelő akaratának megfelelően kerültek feltüntetésre, így azok

-        egyrészt a megrendelő utasításának tekintendők, így azokra az utasításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések vonatkoznak,

-        másrészt ezt érintően - a felek ellenkező megállapodásának hiányában - utóbb reklamációnak nincs helye.

4.        Mivel a megrendelőlap kitöltésére részletes egyeztetést követően kerül sor, a megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó bárminemű módosítás csak írásban érvényes.  

Írásbeli alakban létrejött szerződés-módosításnak kell tekinteni a levélváltás, az email-váltás, a táviratváltás, valamint a távgépírón és telefax útján történt üzenetváltás, továbbá a külön törvényben meghatározott maradandó eszközzel tett nyilatkozatváltás - így különösen fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt okirat - útján létrejött megegyezést/módosítást.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eredeti megrendeléstől lényegesen eltérő módosítás esetén új megrendelőlap kitöltésére kerül sor, minek után a szerződési feltételek az abban foglaltakra érvényesek.

5.        A felek megállapodhatnak abban, hogy a vállalkozó részletes műszaki és gazdasági adatokat tartalmazó ajánlatot készít, a megrendelő pedig ezért díjat fizet, és az ajánlatot átveszi.

Ez esetben a szerződés tárgya az ajánlat, melynek adatait az Ajánlat elnevezésű irat, a rá vonatkozó szabályokat pedig jelen ÁSZF, értelemszerűen tartalmazza.

A megrendelő a részletes ajánlatot csak akkor használhatja szabadon fel, amennyiben ehhez a vállalkozó írásos beleegyezését adja.

 

IV.                Teljesítés. Fizetés. A felek ezekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei.

 

1.        A vállalkozó a megrendelőlap szerint vállalt teljesítésére, megrendelő pedig a megrendelőlap szerint vállalt díj fizetésére köteles.

2.        A megrendelő a megrendelőlap aláírásával elismeri, hogy vállalkozó általános díjszabásáról - a vállalkozó honlapjáról történt informálódás, a vállalkozótól kapott tájékoztatás, illetőleg jelen szerződésben foglaltak ismerete - útján tudomással bír.

3.        A szerződés III/3. pontjában írtakra tekintettel a megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj 50%-a a megrendelés leadásakor (a megrendelőlap aláírásakor/szerződés létrejöttekor) fizetendő.

A teljesítés kezdő időpontja ekként: a megrendelőlap aláírásának, egyben a megrendelőlapon szereplő vállalkozási díj 50%-a megfizetésének és - amennyiben ez szükséges - a teljesítéshez szükséges anyagok rendelkezésre bocsátásának időpontja. 

A teljesítés befejezésének időpontja: a vállalkozás megrendelőlap szerinti teljesítésének időpontja, amely időpontban a hátralékos díj is esedékes.

4.        A megrendelő a megrendelőlap aláírásával tudomásul veszi, hogy az esetlegesen szükséges szerkesztés

- időtartama és ezáltal - díja (szerkesztési óradíj) előre nem kalkulálható, így az a megrendelőlapon szereplő költségekhez utóbb hozzáadódik. Ez alól kivételt képeznek:

-          az egyedi fotós termékekre vonatkozó, valamint

-          a szerkesztést nem igénylő

megrendelések.

5.        Amennyiben a vállalkozó a megrendelőlapon szereplő időpontig - akár önhibáján kívüli, akár önhibájából bekövetkezett okból - nem teljesít, úgy a megrendelő, választása szerint:

-          a vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összegű árengedményre tarthat igényt, vagy

-          elállhat a szerződéstől, mely esetben a szerződéskötéskor kifizetett összeg (a vállalkozási díj 50%-a) visszajár,

kivéve: ha a vállalkozó az eredeti határidő előtt 12 órával - a késedelemről történő tájékoztatással egyetemben - a teljesítésre póthatáridőt jelöl meg és azt a megrendelő elfogadja.

6.        Amennyiben a vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére a megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy - a felek eltérő megállapodása hiányában - a megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

A kamatfizetési kötelezettség a vállalkozó fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított harminc nap elteltétől esedékes, illetve a vállalkozó teljesítésétől számított harminc nap elteltétől, ha a fizetési felszólítás (számla) kézhezvétele a vállalkozó teljesítését megelőzte, vagy a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg.

7.        A vállalkozót a díj biztosítására zálogjog illeti meg a megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek.

8.        A megrendelőlap megrendelő általi aláírása egyben tartozáselismerésnek is minősül, amely a vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén érvényes és hatályos.  

9.        A teljesítés helye: a vállalkozó székhelye/ügyfélforgalom számára fenntartott helyisége, kivéve ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

10. Szerkesztés: A szerkesztési óradíj a vállalkozó által történő nyomtatás céljára lett kikalkulálva.
A vállalkozó nem adja át a fáljokat szerkeszthető formátumban
, csak külön díj ellenében. (Ld. honlapon a táblázat.)
Ha a megrendelő máshol akarja nyomtatni a szerkesztett anyagot, a magasabb óradíj ellenében történik a szerkesztés. Amennyiben szüksége van az megrendelőnek a vektoros, továbbszerkeszthető fájlra, az egy egyszeri díj (10.000.-/fájl) ellenében kerül átadásra. Természetesen képernyőn történő átnézésre a szerkesztett anyag átadásra kerül (72 dpi, jpg formátum, "MINTA" megjelöléssel) (ld. jóváhagyás).
Amennyiben a kedvezőbb szerkesztési óradíj szerint lett a grafikai anyag megszerkesztve, (a nyomtatást a vállalkozó végezte), de a megrendelőnek ettől függetlenül szüksége van a teljeskörűen felhasználható, nyomtatható verzióra is, úgy egy egyszeri díj (8000.-/fájl) ellenében átadjuk 300 dpi felbontással képformátumban.

 

V.                  A felek egyéb jogai és kötelezettségei

 

1.       A vállalkozó:

 

a)       köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

b)       köteles a megrendelőt figyelmeztetni, ha a megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. Ha azonban a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, a vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a kapott anyaggal, illetőleg a megrendelő utasítása szerint a megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

c)       a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság), kivéve ha a megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett. Mentesül a vállalkozó a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a megrendelő által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára figyelmeztette.

d)       és a megrendelő, a szolgáltatás átadásakor - szükségesség esetén - közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek.

A vállalkozó ennek során köteles a megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni, ha annak hiányában a szolgáltatott dolog rendeltetésszerű használatba nem vehető.  

   

 

   

 

2.                   A megrendelő:

 

a)       jogosult és köteles a felhasználásra kerülő anyagról, valamint az elvégzendő munkáról (a szerződés tárgyára vonatkozó teljesítési anyagokról, lehetőségekről, módokról és technikákról) tájékoztatást kérni, bemutatható anyagminta léte esetén azt ellenőrizni.

A vállalkozó által nyújtott termékekről és szolgáltatásokról a megrendelő a vállalkozó honlapján is tájékozódhat, amennyiben ezt előzetesen megtette, úgy ezen tájékoztatási kötelezettség és jogosultság megtörténtét a megrendelőlapon jelzi és elismeri.

b)       köteles a teljesítéshez szükséges adatokat (szöveget, képet, stb.) a vállalkozó rendelkezésére bocsátani (enélkül a teljesítés megkezdésére nem kerül sor). Amennyiben ez nem áll módjában vagy szándékában, ezirányú kérésre és külön díj fizetése ellenében (szerkesztési óradíj) azt a vállalkozó elvégzi.

c)       a szerződés V.1.b) pontjára is figyelemmel, tudomásul veszi, hogy

-          az általa adott anyag meghatározza a nyomtatvány minőségét, ezért az anyag helytelen minősége okán esetlegesen bekövetkező minőségromlás miatt a vállalkozó nem vállal felelősséget.

-          a nyomtatvány színárnyalatát meghatározza a technológia, valamint a papír alapszíne, így ezek miatt utóbb minőségi kifogással nem élhet.

d)       jogosult (az egyedi fotós termékek kivételével) a szerződés tárgyát képező anyagot, a vállalkozóval e célból előzetesen egyeztetett időpontban, nyomtatás előtt ellenőrizni. Ezen ellenőrzés jóváhagyásnak minősül, így ennek megtörténte esetén, valamint amennyiben a megrendelő ezen jogával nem kívánt élni, az elkészült anyagban lévő, hibás teljesítésnek nem minősülő hibákért a vállalkozó nem felel.

e)       ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. A vállalkozó akkor teljesít hibásan, ha a szolgáltatott dolog (=termék vagy szolgáltatás) a teljesítés időpontjában nem felel meg a megrendelőlapon szereplő tulajdonságoknak.

      Hibás teljesítés esetén a megrendelő

-          elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

-          ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ezen igényeket a megrendelő köteles írásban közölni a vállalkozóval.

Ha a vállalkozó a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A megrendelő a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

f)      a szerződéstől bármikor elállhat, kivéve, ha a már megkapott terméket/szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja visszaszolgáltatni. Elállás esetén a megrendelő köteles a vállalkozó kárát megtéríteni.

A szerződés esetleges módosítását követő elállás esetén a megrendelő köteles az eredeti megrendelőlap szerint már elvégzett munka díját (amely az azzal kapcsolatban felmerült költségeket is tartalmazza) megtéríteni.

g)       Ha a megrendelő a vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a vállalkozó hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. Ennek megsértése üzleti titok megsértésének minősül.

h)       ellenkező nyilatkozat hiányában a megrendelőlap aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során közölt adatait - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. évi törvény rendelkezéseinek szem előtt tartásával - a vállalkozó marketing célokra használja.

e)A digitális munkák esetén nem várható ofszet minőség, színegyensúly technológiából adódó okok miatt. Ebből fakadóan a megrendelő nem élhet kifogással. Ez nem minősül hibás teljesítésnek.

f)Amennyiben a vállalkozó eltér a szokásos száradási időtől a megrendelő kifejezett kérésére (rövid határidő), az ebből fakadó szokásos minőségtől való eltérés esetén nem élhet a megrendelő kifogással.

 

 

 

  ------------------------------------------------------

 

 

Szolgáltatásaink címszavakban:
Egyedi naptár, egyedi fali naptár, egyedi asztali naptár, egyedi fotós naptár, egyedi heti naptár, egyedi éves naptár, nagy fotós naptár, egyedi határidőnapló, egyedi fotós határidőnapló, kártyanaptár
Névjegykártya, színes névjegykártya, fekete-fehér névjegykártya, névjegykészítés, névjegykártya nyomtatás, digitális névjegykártya, ofszet névjegykártya, kifutós névjegykártya, fóliázott névjegykártya, UV-lakkozott névjegykártya,
Fénymásolás, nyomtatás, fekete-fehér fénymásolás, fekete-fehér nyomtatás, színes fénymásolás, színes nyomtatás, jegyzetnyomtatás, dokumentáció nyomtatás, prezentáció nyomtatás, könyvnyomtatás, sokszorosítás, könyvmásolás, könyvszkennelés, könyv archíválás, e-book készítés, ebook, digitális könyv,
könyvkötészet, iratkötészet, spirálozás, spirálkötés, ragasztókötés, fém spirálozás,
Meghívókészítés, színes meghívó, esküvői meghívó, ballagási meghívó, szalagavató meghívó, gyászjelentés,
Bélyegzőkészítés, cégbélyegző, Colop bélyegző, körbélyegző, logós bélyegző,
Levélpapír, boríték nyomás, öntapadós címke, etikett címke, matrica, Dosszié,
Grafikai tervezés, logótervezés, arculattervezés, tördelés, kiadványtervezés, kiadványszerkesztés, grafikai szerkesztés,
Honlapkészítés, weboldal, webdesign, honlaptervezés,
Könyvkiadás, Digitális nyomda, ofszet nyomda, gyorsnyomda

 

AriColors, a belvárosi gyorsnyomda

Gyorsaságban a legrugalmasabb

Egyedi naptár, egyedi fali naptár, egyedi asztali naptár, egyedi fotós naptár, egyedi heti naptár, egyedi éves naptár, nagy fotós naptár, egyedi határidőnapló, egyedi fotós határidőnapló, kártyanaptár
Névjegykártya, színes névjegykártya, fekete-fehér névjegykártya, névjegykészítés, névjegykártya nyomtatás, digitális névjegykártya, ofszet névjegykártya, kifutós névjegykártya, fóliázott névjegykártya, UV-lakkozott névjegykártya,
Fénymásolás, nyomtatás, fekete-fehér fénymásolás, fekete-fehér nyomtatás, színes fénymásolás, színes nyomtatás, jegyzetnyomtatás, dokumentáció nyomtatás, prezentáció nyomtatás, könyvnyomtatás, sokszorosítás, könyvmásolás, könyvszkennelés, könyv archíválás, e-book készítés, ebook, digitális könyv,
könyvkötészet, iratkötészet, spirálozás, spirálkötés, ragasztókötés, fém spirálozás,
Meghívókészítés, színes meghívó, esküvői meghívó, ballagási meghívó, szalagavató meghívó, gyászjelentés,
Bélyegzőkészítés, cégbélyegző, Colop bélyegző, körbélyegző, logós bélyegző,
Levélpapír, boríték nyomás, öntapadós címke, etikett címke, matrica, Dosszié,
Grafikai tervezés, logótervezés, arculattervezés, tördelés, kiadványtervezés, kiadványszerkesztés, grafikai szerkesztés,
Honlapkészítés, weboldal, webdesign, honlaptervezés,
Könyvkiadás, Digitális nyomda, ofszet nyomda, gyorsnyomda

AriColors Gyorsnyomda, Grafikai Stúdió és Könyvkiadó
Az Ön teljeskörű nyomdai partnere a grafikai tervezéstől a nyomdai kivitelezésig.
Minden jog fenntartva - AriColors